Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

Banka

 

  • Sme neštátne odborné pracovisko, od 3. 11. 2009 rozhodnutím MŠ SR zaradené do siete škôl a školských zariadení. 
  • Poskytujeme odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a logopedickú starostlivosť deťom s mentálnym, telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo iným postihnutím, zdravotným znevýhodnením alebo podozrením na uvedené postihnutia a znevýhodnenia. 
  • Zabezpečujeme starostlivosť aj pre deti s vývinovými poruchami učenia a správania 
  • Venujeme sa deťom vo vekovej kategórii od 0-15 rokov 
  • Súčasťou starostlivosti o detských klientov je aj odborné poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom a pedagógom
  • O našich klientov sa stará tím kvalifikovaných odborníkov z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a logopédie
  • V poskytovaní našej starostlivosti sa snažíme čo najviac priblížiť k nášmu klientovi, preto realizujeme naše služby nielen v priestoroch našej poradne, ale často pracujeme v teréne - priamo v školských a predškolských zariadeniach, detských domovoch, prípadne aj v rodinách.

Naše služby poskytujeme bezplatne, na vysokej profesionálnej úrovni

 

Navštívte nás na Kamenná 22, Banka. Viď Kontakt